The boys of Leon Boys: This guys got stamina

Asian got stamina!